เรื่องราว

อัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา


สถาบัน
การผลิตครู
ที่มีคุณภาพ
ยุคแรกของการพัฒนา
จากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
จนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
แบ่งได้ 4 ระยะ


ระยะที่
1 ร่องรอย

จาก พ.ศ. 2479-2513
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
ระยะที่
2 เรื่องราว

จาก พ.ศ. 2513-2535
ได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยครูนครปฐม
ระยะที่
3 รุ่งเรือง

จาก พ.ศ. 2535-2547
ได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏนครปฐม
ระยะที่
4 ยั่งยืน

พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ระยะที่
4 ยั่งยืน

           พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กําหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นนิติบุคคลบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน
           พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยมีสภามหาวิทยาลัย
เป็นผู้กําหนดและควบคุมดูแลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย


ความอบอุ่น
การดูแลจาก
อาจารย์
ถึงลูกศิษย์


   การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เป็นรากฐานและเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม การที่ประเทศใดจะเจริญรุ่งเรืองและบรรลุเป้าหมาย ประชาชนของประเทศนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนา
ให้ถูกทิศทาง มีความรู้ ความสามารถ มีโลกทัศน์ ที่กว้างไกล
ทันเหตุการณ์แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทําให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียน มีพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์เช่น หนีเรียน ติดยาเสพติด เที่ยวกลางคืน
เล่นการพนัน มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สถาบันการศึกษา
จึงมีพันธกิจอันสําคัญที่จะช่วยพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากร
ที่มีคุณภาพ
   บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาทรัพยากร บุคคลก็คือ ครู – อาจารย์ ซึ่งนอกจากจะมีภารกิจหลัก
ในการสอนแล้วบทบาทสําคัญอีกบทบาทหนึ่งคือครูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ปรึกษานั้น เปรียบเสมือน
พ่อแม่คนที่ 2
ซึ่งต้องให้ความรัก ความอบอุ่นเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ให้กําลังใจแก่นักเรียน - นักศึกษาเพื่อให้เป็นคนดี
เป็นคนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

   ดังนั้นครูที่ปรึกษาจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีความรู้
ในเรื่องของการให้คําปรึกษาการดูแลจากอาจารย์ทุกคน
ในมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ในสาขามีความอบอุ่นมาก
อาจารย์คอยตักเตือนว่ากล่าวสั่งสอน ชี้นําแนวทางในสิ่งที่
เหมาะสมและควรจะทําคอยส่งเสริมนักศึกษาเป็นที่ปรึกษา
ทางด้านการเรียนและปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทาง
ด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว และคอยเสริมแรง ด้านการศึกษา ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลทุกชั้นปี ให้คําปรึกษาทั้งในด้านการเรียน และการใช้ชีวิตดูแลนักศึกษา
จนจบ 4 ปีทําให้นักศึกษา มีที่ปรึกษาในยามที่มีปัญหา
หรือพบอุปสรรคในการเรียน และร่วมเป็นกําลังใจ
ในวันที่นักศึกษาประสบความสําเร็จในทุกด้าน


จิตอาสา
พัฒนาชุมชน
      ผู้บริหาร มรน. และ เจ้าหน้าที่ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2536 ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วย รศ.ดร พัชรศักดิ์ อาลัย
รองอธิการบดี ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมรับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านปิล๊อก ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ สังกัดกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบกองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 ซึ่งเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
    ภายใต้ โครงการพระราชดำริและบริการวิชาการฯ
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดำเนินการสนับสนุน
การจัดเตรียมสถานที่ การพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารต่างๆการจัดห้องสมุด ผลงานศิลปะและจัดทำสื่อการเรียนการสอนการจัดอบรมให้ความรู้ต่างๆ ให้ครูและนักเรียน เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักเรียน


สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
"มหกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์
เกษตร & Agri' Museum Expo 2020"  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยทีมงาน
จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

"มหกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์ เกษตร & Agri'Museum Expo2020"

  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ การสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และภายในงานได้มีการออกนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหา
ความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น โดย จัดแสดงรูปธรรมผลการดำเนินงานในพื้นที่ เช่นการจัดทำซุ้มเห็ด
แก้จนและการทำหลุมแก้จน KeyholeGarden เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ ให้ครัวเรือนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย รับมอบประกาศเกียรติคุณ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

             เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติงานของจังหวัด ในศูนย์กักตัว

  เพื่อสังเกตุอาการ Local Quarantine จาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม ในการส่งกลับผู้สังเกตอาการ
คนสุดท้าย ณ แสน ปาล์ม เทรนนิ่งโฮม
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วิทยา เขตกําแพงแสน


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต
  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพร้อมด้วย ผศ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ รองอธิการบดี ตรวจเยี่ยม กิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ร่วมกับสภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4
จังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเพื่อจัดหาโลหิตไปรักษาผู้ป่วย
ทั่วประเทศที่จําเป็นต้องใช้ในการรักษาอย่างเป็นประจํา
และต่อเนื่อง ณ อาคารกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สืบสานรักษาและต่อยอด
ศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา
                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสืบสานรักษา
ศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชาบนเนื้อที่กว่า 10 ไร่นำจิตอาสา
พานักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 28 เปิดฐานการเรียนรู้
ปลูกไม้ยืนต้น การทำนา การปลูกพืชผักสวนครัว
การปลูกหญ้าแฝก การทำฝายชะลอน้ำ การทำคลองไส้ไก่ คันนาทองคำ

       วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ที่อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดกิจกรรมขึ้น
ณ ศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยมีจิตอาสา นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 28
และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติพร้อมด้วยนิสิตและนักศึกษาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

    โดยช่วงเช้าจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและการบรรยายโดยคณะวิทยากรจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร.ให้กับนักศึกษาครูในหัวข้อ

“สถาบันพระมหากษัตริย์กับชาติไทย”

กิจกรรมสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
และการบรรยายในหัวข้อ

“ศาสตร์พระราชากับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข”

ยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณภายในและบริเวณ โดยรอบมหาวิทยาลัยอีกด้วยส่วนที่ศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในเนื้อที่จำลองกว่า 10 ไร่ เปิดฐานการเรียนรู้/กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้
จำนวน 6 ฐาน เช่น การปลูกไม้ยืนต้น การทำนา การปลูก พืชผักสวนครัวการปลูก หญ้าแฝก การทำฝายชะลอน้ำ
การทำคลองไส้ไก่ คันนาทองคำ และกิจกรรมอื่นๆ
เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาได้สัมผัส และลงมือปฏิบัติจริง
เช่น เรียนรู้เรื่องการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้าง พังทลายของหน้าดิน ช่วยกักเก็บตะกอนดินลดการสูญเสีย ธาตุอาหารพืชจากพื้นที่ เพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดินและรักษา ความชื้นในดินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม-สตช.จัดกิจกรรม
“นําร่องต้นกล้าจิตอาสาพลิกฟื้นคืน
ผืนป่าสู่แผ่นดิน”

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรม “นำร่อง ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่แผ่นดิน” โดยมี
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผบ.ตร.
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นายเศวก ธรรมศิริพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะที่ปรึกษา
ศูนย์ปทส.ตร.ได้ร่วมเปิดงาน
โครงการต้นกล้าจิตอาสา รับน้องปลูกป่า
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้จัดทำโครงการต้นกล้าจิตอาสาพลิกฟื้นคืนผืนป่า
สู่แผ่นดิน

         โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษามีความรักและหวงแหนผืนป่า ร่วมกัน ฟื้นฟูดูแลรักษาป่าไม้
เริ่มต้นด้วยการปลูก และดูแลต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น แล้วนำไปขยายต่อกับพ่อแม่ คนในครอบครัว
และเพื่อนบ้านซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐมได้จัดโครงการนำร่อง โดยเพิ่มการปลูกป่าเข้าไว้ในกิจกรรม
รับน้องของทุกคณะ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่นิสิตใหม่ ให้มีการปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น และร่วมกันดูแลต้นไม้
ให้อยู่รอดจนจบการศึกษา
   


           โครงการนี้จะนำไปเผยแพร่ไปสู่สถาบันอื่น ๆ
ทั่วประเทศ โดยให้มีการปลูกป่าเสริมเข้าไปในกิจกรรมรับน้องด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และผู้อำนวยการ สถาบันการศึกษาในจังหวัดฯ
ได้ร่วมมาเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานการดำเนินกิจกรรมการลงสัตยาบันร่วมกันในงานมีการแสดงของกลุ่มศิลปิน Thailand got talent
และ the voice thailandและการร่วมกันปลูกต้นไม้
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ปลูกต้นไม้
และกิจกรรมจิตอาสา
“12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”
ณ ศูนย์การเรียนรู้สืบสานพระราชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   วันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสา

“12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

ณ ศูนย์การเรียนรู้สืบสานพระราชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ตำบลหนองปากโลง
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี
นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เป็นประธาน


โครงการเทคโนฯ
จิตอาสาพาทำฝายและปลูกป่า
ณ หน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรี

  เป็นโครงการจิตอาสา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่พาน้อง ๆภายในสาขาวิชาได้ร่วมทำงานจิตอาสาร่วมกัน
ก่อนที่จะนำงานไปบริจาคทางสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมศึกษา ได้มีการโพสผ่านโซเชียลต่าง ๆ
ให้คนสามารถมาร่วมทำบุญ ภายในโครงการมีระยะ
เวลา 2 วัน 1 คืน มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์กรการเรียน สื่อต่าง ๆ ที่โรงเรียน
และ ณ เขาสลักพระมีกิจกรรม การปั้น Seedball เพื่อที่เราจะได้ไปยิงเมล็ดพืชเพื่อปลูกป่ากันและรวมไปถึง
การทำฝายกั้นน้ำป่าไหลหลาก


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จัดทำหน้ากากอนามัยใช้เอง
เพื่อป้องกัน covid–19
  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จัดทําหน้ากาก อนามัยใช้เอง เพื่อป้องกัน covid – 19
โดยมีคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันจัดทําหน้ากากอนามัยสําหรับใช้เองและแจกจ่ายให้กับบุคลากรและนักศึกษาณ อาคารเรียน A2
โดยเริ่มตั้งแต่ วันนี้ (3 มีนาคม 2563) เป็นต้นไป


มรน. นําจิตอาสาย้ายต้นกล้า
พันธุ์พืชผักสวนครัวเตรียม
แจกจ่ายประชาชน
  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วย
อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำประชาชนจิตอาสาในตำบลหนองปากโลง จำนวน 40 คน
โดย การนำของนางยุพา บุญเรือน ประธาน อสม. และประธานกลุ่มจิตอาสา ตำบลหนองปากโลงร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา
ย้ายต้นกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัวลงถุงเพาะเพื่อเตรียมการสำหรับ
ไว้แจกจ่ายประชาชน ตามโครงการปันน้ำใจสู้ภัย โควิด-19
ซึ่งมีกำหนดแจกจ่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19จำนวน 2000 ครัวเรือนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ต่อไป


คณะวิทยาศาสตร์ฯ ระดมจิตอาสา
ผลิตเจลแอลกอฮอล์
เพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจ ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับแจกจ่าย
ตามหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และนําแจกจ่ายให้กับ ผู้บริหาร และส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงใช้ในส่วนกลางสําหรับนักศึกษา โดยมีดร.กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์ จากสาขาวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยาเป็นวิทยากร
ทําเจลล้างมือ และมีนักศึกษาจิตอาสารวมถึงคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ จากหลายสาขาวิชามาร่วมกันผลิตเจลในครั้งนี้
ณ ห้อง 443 อาคารเรียน A4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม