รุ่งเรือง

ด้านงานวิจัย
พุทธศักราช
2563
           ดร.ชนพงษ์ อาภรณ์ศาล
           รับรางวัล บุคคลต้นแบบประเภท
                    มีผลงานระดับนานาชาติ ด้านวิจัยดีเด่น
         ดร. ประพนธ์ เล็กสุมา
         รับรางวัล ข้อเสนอโครงการวิจัยดีเยี่ยม ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ
                 จากสำนักการวิจัยแห่งชาติ รับรางวัลบุคคลต้นแบบประเภท
                 มีผลงานระดับนานาชาติด้านวิจัยดีเด่น
พุทธศักราช
2559
 
ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คว้า 2 รางวัลใหญ่ ในเวทีนานาชาติ
Seoul International Invention Fair 2016
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้
พุทธศักราช
2558
 
นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ได้รับรางวัล “ระดับดีมาก” 3 รางวัล
พุทธศักราช
2557
 
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รับรางวัล
การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ครั้งที่ 10
ด้านงานวิชาการ
พุทธศักราช
2563
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ รอดเหตุภัย
ในโอกาสที่ได้รับการประกาศยกย่องเป็น
“ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ”
ประจำปีพุทธศักราช 2563
นักศึกษาสาขาวิชา
ออกแบบดิจิทัลอาร์ต
รับเกียรติบัตรและเงินสนับสนุนการผลิตสื่อ
พุทธศักราช
2562
 
นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
นักศึกษาสาขา
วิชาดนตรีศึกษา
รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
จังหวัดนครปฐม
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
การประกวดอ่านฟังเสียงระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
นักศึกษาออกแบบดิจิทัลอาร์ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งสานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 4
Pumpkin & Purple paper roll
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ในงาน Food Ingredients Asia 2019
โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 2
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ชนะเลิศประกวด
การจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน
“ วิวัฒนาการเงินตราไทย ”
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2
DIGIFAM AWARDS
ดาว – เดือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คว้ารางวัล ในพ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 41
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2
รับรางวัล IPv6 AWARD 2018 หน่วยงานที่มีความพร้อม
ในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6
ประจำปีพุทธศักราช 2561 (IPv6 AWARD 2018)
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
คว้า 2 รางวัล ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ SME 4.0
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2
แข่งทำอาหารที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
พุทธศักราช
2561
 
นักศึกษาท่องเที่ยวและการโรงแรม
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันการผสมเครื่องดื่มในรายการ
Bangkok Halal 2018 Muslim Friendly Destination
   นักศึกษานิติศาสตร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
    แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
คว้า 2 รางวัล “BRU Business Plan Challenge 2018”
 
นักศึกษาพัฒนาชุมชน
รับรางวัลชมเชย 2 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
พุทธศักราช
2560
 
นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คว้ารางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชย
ประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 6
นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
แข่งดวลวาทะ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์
นักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รับรางวัล The Best in Thailand
นักศึกษานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ได้กวาด 6 รางวัล ประกวดหนังสั้นโตโยต้า
        นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
        ได้คว้ารางวัลเวทีประกวดระดับชาติ
            มุ่งสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมิออาชีพ
นักศึกษาการจัดการอาหาร
ได้คว้า 4 รางวัล การแข่งขันทำอาหาร
Innovation Cooking ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
นักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
และรางวัล Best of Big move
พุทธศักราช
2559
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
คว้ารางวัล การประกวดร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค ระดับอุดมศึกษา ภาคกลางพร้อมเตรียมเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ได้รับรางวัล ความประพฤติดีจากพุทธสมาคม
ประจำปี 2559
นักศึกษาท่องเที่ยวและการโรงแรม
ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันการผสมเครื่องดื่มในรายการ
Bangkok Halal 2018 Muslim FriendlyDestination
>
ทีมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
การประกวดโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ
ในศตวรรษที่21
พุทธศักราช
2558
 
นักศึกษาออกแบบดิจิทัลอาร์ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รับรางวัลชมเชย
ผลงานประกวด ฉลองครบรอบ 5 ปี
“PTT COMIC CONTEST”
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คว้า 2 รางวัล การแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ
นักศึกษานิติศาสตร์
รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2
ตอบปัญหากฎหมาย รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค
Center of Excellence in Glass Technology
and Materials Science (CEGM)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คว้ารางวัล Best innovation award
และ รางวัลเกียรติยศเหรียญ silver medal
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ได้รับรางวัลชมเชย แผนธุรกิจระดับประเทศ
นายพงศกร ปิ่นแสง
นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รับรางวัลชนะเลิศ โครงการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม
ในรายการ Silpakorn Mixologist 2015 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 58 ณ ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ต จ.ประจวบฯ
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต
ชนะเลิศ ภาพยนตร์สั้น เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
พุทธศักราช
2557
 
นักศึกษาดนตรี วง Capo Band
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) งานเกษตรกำแพงแสน
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
รับทุน เศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 4
          นักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
          คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
               พัฒนาผ้าทอภูมิปัญญัาไทยสู่สากล
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คว้ารางวัลในการประกวดผลงาน
การพัฒนาภูมิปัญญัาสู่นวัตกรรมฯ 2 รางวัล
พุทธศักราช
2556
 
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย
ประกวดมารยาทไทย
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ A&D Young Ambassadors 2014
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
คว้า 2 รางวัล แข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งต่อชิงแชมป์โลกกลางเดือนพฤศจิกายนนี้
ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
นักศึกษาสังคมศึกษา
คว้ารางวัลชนะเลิศ
จากการประกวดมารยาทไทย
อาจารย์นิภาพรรณ เจนสันติกุล
รับรางวัลชนะเลิศ จาก NIDA
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิศวกรรมโยธา
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขันคอนกรีตพลังช้างฯ ครั้งที่ 13
ด้านงานกีฬา
พุทธศักราช
2563
 
นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คว้า 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
พุทธศักราช
2562
 
ทีมฟุตวอลเลย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
ในการแข่งขันฟุตวอลเลย์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผลงานดีเยี่ยมในการแข่งขัน
กีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41
ยินดีกับนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
พุทธศักราช
2561
 
นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผ่านรอบคัดเลือกเขตภาคกลาง
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
     นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง
        “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
พุทธศักราช
2559
 
ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คว้า 8 เหรียญ กันเกราเกมส์
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
พุทธศักราช
2557
ทัพนักกีฬาวอลเล่ย์บอล (ทีมหญิง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ได้รองชนะเลิศอันดับ 2
ในศึก “ทรู” วอลเล่ย์บอลมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 2014
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาพลศึกษาสร้างชื่อ
นำทีมตะกร้อหญิงไทยคว้าแชมป์
ในศึกตะกร้อลีกชิงแชมป์โลก ครั้งที่2
นักศึกษาพลศึกษาสร้างชื่อ
นำทีมตะกร้อหญิงไทยคว้า 3 เหรียญทอง
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเชียน ครั้งที่ 16
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บรรณานุกรม
หนังสือ 82 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.เพชรเกษมการพิมพ์,2561 จำนวน 218 หน้า