รุ่งเรือง

วัฒนธรรม
ทางวัตถุ


พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

พระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2545 โดยต้นแบบ
ของพระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฎ มาจากพระพุทธศิลาขาว (ในพระอุโบสถ
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)อัญเชิญมาประดิษฐานไว้เมื่อ
ปีพุทธศักราช 2404 และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(สถาบันราชภัฏนครปฐมในขณะนั้น) ได้สร้างพระพุทธรูปจำลอง
พระพุทธรูปศิลาขาว มาประดิษฐาน ณ บริเวณประตูทางเข้า ด้านซ้ายของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยใช้ชื่อว่า “พระพุทธศรีทวารวดีสิริราชภัฏ”


ตรามหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๙ เป็นรูปพระที่นั่งอิฐทิศประกอบด้วย
วงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออก
โดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตเจ็ดชั้นฉัตรตั้งอยู่บน พระที่นั่งอิฐทิศ
แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน


โล่รางวัล ชนะเลิศ วิทยาลัยครูภาคตะวันตก


โล่รางวัล ชนะเลิศ กีฬาวิทยาลัยครู พ.ศ 2527


โล่รางวัล ชนะเลิศ กีฬาวิทยาลัยครู พ.ศ 2527


เข็มตราสถาบันราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2538

พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๙ เป็นรูปพระที่นั่งอิฐทิศ ประกอบด้วย
วงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักร มีรัศมีเปล่งออก
โดยรอบเหนือจักร เป็นรูปเศวตเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอิฐทิศ
แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน


ถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาวิทยาลัยครู
พ.ศ 2520


ตราวิทยาลัยครูนครปฐม พ.ศ 2518
นครปฐม


ศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

สถาบันราชภัฏนครปฐม พ.ศ 2542


ใบประกาศ วิทยาลัยครู นักศึกษาวิชาทหาร
พ.ศ 2527


เหรียญรางวัลรองชนะเลิศวิทยาลัยครู


เหรียญรางวัลชนะเลิศวิทยาลัยครู


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ประทาน ถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวด โคมแขวนวิทยาลัยครู พ.ศ 2520