ร่องรอย

การก่อตั้งสถานศึกษา
เริ่มจาก พ.ศ. 2479

ก่อตั้งโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม
มีห้องสมุดให้บริการ โดยเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนขนาดใหญ่
การก่อตั้งสถานศึกษา
พิธีเปดโรงเรียนฝกหัดครู มีผูวาราชการจังหวัดเปนผูเปดปายวา
“โรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม”
การก่อตั้ง
สถานศึกษา

    พิธีเปดโรงเรียนฝกหัดครู ไดทําพิธีเปดเปนเกียรติ อยางยอม ๆ มีการทําบุญเลี้ยงพระเชิญขาราชการ และผูปกครองนักเรียนมาประชุม โดยมีเปดปายวา
“ โรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม ”
ในวันพิธี เปดนั้นตรงกับวันอังคาร จึงเปนเหตุให้กําหนดใช้ สีชมพู-แดง เปนสีธงกีฬา ประจําโรงเรียนฝกหัดครู
พุทธศักราช
2479

เริ่มจาก พ.ศ. 2479 ตั้งโรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม
มีหองสมุดใหบริการ โดยเปนสวนหนึ่งของหองเรียน ขนาดใหญ่
ธันวาคม
2545
16

ตอมาวันที่ 16 ธันวาคม 2545
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงประทาน นามอาคาร 7 ชั้นวา
“ บรรณราชนครินทร ”
5ชั้น
อาคารห้องสมุด

พ.ศ. 2546 กอสรางอาคารหองสมุดขนาด 5 ชั้น เพิ่มเติม
เชื่อมระหวางอาคารบรรณราชนครินทร และอาคารหอสมุดเดิม
พุทธศักราช
2549

พ.ศ. 2549 กระทรวง ศึกษาธิการใหแบงสวน
ราชการ สํานักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนสํานักงานผูอํานวยการ
โรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม
2511
                ปพุทธศักราช 2511 กรมการฝกหัดครูไดจัดสรรงบประมาณ
จํานวนรวม 10 ลานบาทใหเปนการกอสราง โรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม ณ ที่ใหม ซึ่งไดเริ่มจากสรางถนนคอนกรีตกวาง 7 เมตร ยาว 400 เมตร 1 สาย สรางถังประปาจากบาดาล บรรจุนํ้า 50 ลบ.ม. เดินไฟฟาทั้งแรงสูง และแรงตํ่า พรอมหมอแปลงขนาด 100 เควีเอ. สรางอาคารเรียน โรงฝกงาน อาคารนอน บานพักอาจารยใหญบานพักครู คนงาน ภารโรง โรงอาหาร โรงครัว
โรงเรียน
สตรีฝึกหัดครู

วันที่ 25 ตุลาคม 2511
ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อ
" โรงเรียนสตรีฝกหัดครู นครปฐม "
เปน " โรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม "
จาก
2479
สู่2512
จากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม (2479)
มาเปนโรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม (2512)

รฤก
จาก
ก่อน
กาล
วิทยาลัยครูนครปฐม

รวมโครงการฝึกหัดและฝึกสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504
ของ “วิทยาลัยครูนครปฐม”1.
โครงการฝกหัดครูชนบท วิทยาลัยครูนครปฐมไดเขารวมในโครงการฝกหัดครูชนบทมาตั้งแต
ปพุทธศักราช 2504 ซึ่งโครงการนี้แตเดิมไดรับความรวมมือจากองคการยูเนสโก (UNESCO) ในชวงป 2513-2514 ไดรับความชวยเหลือจากองคการยูนิเซฟ (UNICEF)2.
โครงการฝกสอนสําหรับนักศึกษาระดับประโยคครูประถม นักศึกษาระดับ ป.ป. เรียนภาควิชาการ 2 ภาคเรียน และจะตอง ฝกสอน 1 ภาคเรียน (ภาคปลาย) วิทยาลัยไดจัดสงนักศึกษาเหลานี้ไปฝกสอนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา องคการ บริหารสวนจังหวัด และโรงเรียนเทศบาล3.
โครงการ  ฝกสอนระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาตอนปลาย  ของนักศึกษา ป.กศ. ชั้นสูง วิทยาลัยครูนครปฐมไดจัดสงนักศึกษาระดับ ป.กศ. ชั้นสูงออกไปฝกสอนตามโรงเรียนตาง ๆ ที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ ประถมศึกษาตอนปลายเปนครั้งแรกในป 2514


จาก
โรงเรียน
สู่วิทยาลัย

โรงเรียนฝกหัดครูไดสรางเสร็จปลายป พ.ศ. 2511 โดยมี อาจารยพเยาว ศรีหงส ดํารงตําแหนง อาจารยใหญและในวันที่ 16 มกราคม 2513 โรงเรียนไดรับการสถาปนาขึ้น ตอมาไดเปลี่ยน ชื่อจาก โรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม เปน “ วิทยาลัยครูนครปฐม ”


คำขวัญ
2513
    ท่านพระเทพวรเวทีได้กรุณา ให้คำขวัญ ซึ่งถือเป็นคติประจำ วิทยาลัยครูนครปฐม มีความว่า

“ ปัญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ”
แปลว่า
“ ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ”


รับการยกย่อง
2518
วิทยาลัยครูนครปฐมไดรับการยกฐานะจาก สถาบันฝกหัดครูเปนวิทยาลัยครูนครปฐม ในปพุทธศักราช 2518


พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
2518
ปพุทธศักราช 2518 ไดประกาศใชทําใหสถานภาพ ของวิทยาลัยครู ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม คือ
สามารถเปดสอนถึงระดับปริญญาตรี การบริหารงานวิชาการ ในชวงนี้ไดจัดใหมี การบริหารงานภายในเปน “ คณะวิชา ” มี 3 คณะวิชา ไดแก
  1. คณะวิชาครุศาสตร
  2. คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
  3. คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี


2521
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของวิทยาลัยครู

                          เริ่มครั้งแรกในวันที่ 8 มิถุนายน 2521
ณ สวนอัมพร บัณฑิตวิทยาลัยครูนครปฐม ที่สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2518-2520 เขารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก
        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี
พรอมกัน และ ทรงพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งถัดมา
เมื่อ 26-28 มิถุนายน 2523 ณ สวนอัมพร


บัณฑิตวิทยาลัยครู
2524
และ2526
ตอมาในป พ.ศ. 2524 และ พ.ศ. 2526
“ บัณฑิตวิทยาลัยครูนครปฐม
ไดเขารับพระราชทาปริญญาบัตร
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”
ณ สวนอัมพร

ในวันที่ 25-28 ตุลาคม 2524 และ 17-27 พฤษภาคม 2526


2527
แก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู

พ.ศ. 2527 กรมการฝึกหัดครูจึงได้เสนอแก้ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518
ให้วิทยาลัยครูเปิดสอนสาขาวิชาการอื่นได้นอกจากสาขาวิชาชีพครูดังนั้นในปลายปีพุทธศักราช 2527 จึงได้
        “มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู”พุทธศักราช2518มีการเปลี่ยนแปลง
บางมาตราให้  วิทยาลัยมีความสมบูรณ์
สถาบันราชภัฏนครปฐม

เปลี่ยนแปลงของสถาบันฝกหัดครู
ในทั้งสวนของโรงเรียน, วิทยาลัยมาจนถึง
สถาบันราชภัฏนครปฐม


2411ถึง
2535
การเปลี่ยนแปลง

               พุทธศักราช 2411-2535 เปนระยะการขยายตัวและ
การเปลี่ยนแปลง ของสถาบันฝกหัดครู โดยเฉพาะใน สวนของ โรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม เปลี่ยนเปน โรงเรียน
ฝกหัดครูนครปฐม
เปลี่ยนเปน วิทยาลัยครูนครปฐม
ซึ่งในชวงของการเปลี่ยนแปลงนี้ ใชเวลา ยาวนานถึง 38 ปและในปพุทธศักราช 2535 ไดเปลี่ยนเปน สถาบันราชภัฏนครปฐม


RAJABHAT9
เมษายน
2535
9 เมษายน 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันว่า
“ สถาบันราชภัฏ ”


สถาบันราชภัฏ
14กุมภาพันธ์
2535


พ.ศ. 2535 ความเป็น “สถาบันราชภัฏ” เริ่มตั้งแต่วันที่
14 กุมภาพันธ์ 2535 โดยได้รับพระราชทานชื่ออันเป็น
มหามงคลนาม แปลว่า “ ปราชญ์ของพระราชา ”


มีนาคม
2538
6
            6 มีนาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระราชทาน
“พระราชลัญจกร” คือ ตราที่ใชประทับเอกสารสวนพระองค ใหเปนตราสัญลักษณของ สถาบันราชภัฏ และสํานักงาน สภาสถาบันราชภัฏ


มกราคม
2535
การประกาศใช้
25

               พ.ศ. 2535 25 มกราคม 2538 ประกาศใช้
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538


หลักสูตรปริญญาโท
2541
  พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏนครปฐมได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท หลายสาขาและได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไปโดยระยะแรกเริ่ม เปิดสาขาวิชาการบริหาร การศึกษาไทยคดีศึกษา การพัฒนาชุมชนและด้านการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

“ เฟื่องฟ้า ”
กำหนดให้เป็นดอกไม้
ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


ราชินีแห่งไม้ประดับ
2501
พ.ศ. 2501 เฟื่องฟ้า ถูกกำหนดเป็นดอกไม้ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและเฟื่องฟ้า
ได้รับสมญาว่า “ ราชินีแห่งไม้ประดับ ”


ความปลื้มปิติของชาวราชภัฏ
2527
                     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จวบจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
                    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
นำมาซึ่ง ความปลื้มปิติของชาวราชภัฏอย่างหาที่สุดมิได้


การยกฐานะ
2547
สถาบันราชภัฏนครปฐมจึงได้รับการยกฐานะเป็น
“ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ”


10
มิถุนายน
2547
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย


                     10 มิถุนายน พ.ศ. 2547
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( รัชกาลที่ 9 ) ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติ                       มหาวิทยาลัยราชภัฏ


มิถุนายน
-15
14
มหาวิทยาลัยราชภัฏ


วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้ สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้รับการยกฐานะ และปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ”
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา


MOU
2550-2561

  ดำเนินกิจกรรมภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
     กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนทาง
     ด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
    การประชุมทางวิชาการ ความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน
          และการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้มีการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. 2552


พ.ศ.
2556
ได้มีการจัดตั้งสถาบันภาษาและ
สำนักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนงานภายใน


พ.ศ 2556

อาคารสิริวรปัญญา
ตามหนังสือที่ รล 0010/5134 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี
  ทรงพระราชทานนามอาคาร “ สิริวรปัญญา ” ซึ่งหมายถึง “อาคารที่เป็นแหล่งความรอบรู้อันยอดเยี่ยม
    และเป็นมงคล” และพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อ


18
กันยายน
2561
สิริวรปัญญา


            ทรงเสด็จฯ เปิดอาคาร “สิริวรปัญญา”
   พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติ ความเป็นมา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ ศาสตร์พระราชา
  กับการพัฒนาท้องถิ่น นับเป็น พระมหากรุณาธิคุณฯ
                            หาที่สุดมิได้“ ไร่นอก ”
วันที่ 10 – 24 กรกฎาคม 2562
ทำการปรับพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม25 กรกฎาคม 2562
เปิดศูนย์การเรียนรู้ตามเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม2 ตุลาคม 2562
พิธีทำขวัญข้าว3 พฤศจิกายน 2562
เริ่มเกี่ยวข้าวที่ี่ศูนย์การเรียนรู้ตามเศรษฐกิจพอเพียง19 พฤศจิกายน 2562
ได้รับมอบโคจากกรมการสัตว์ทหารบก13 พฤษภาคม 2563
ทำกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก12 มิถุนายน 2563
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ตามเศรษฐกิจพอเพียง20 มิถุนายน 2563
เพาะพันธ์ุต้นกล้า